Training Lesreglement

 

 

Artikel 1
Het volgen van tennislessen is alleen mogelijk voor leden van TV de Hoef. Ivm de privacy wetgeving willen wij u erop wijzen dat wij indien nodig gegevens zullen delen met TV de Hoef m.b.t. het verplichte lidmaatschap.

Artikel 2
De tennislessen bij TV de Hoef worden verzorgd door Joffe van der Heijden Tennis & Padel. De voorjaarscyclus begint in januari van een kalenderjaar na de kerstvakantie van de basisscholen regio zuid en eindigt in de week voor de zomervakantie van de basisschool regio zuid . De najaarscyclus begint na de zomervakantie van de basisschool regio zuid en eindigt in een kalenderjaar voor de kerstvakantie van de basisscholen in de regio zuid. 

Artikel 3
Inschrijvingen zijn mogelijk van 6 weken tot 3 weken voor start van een cyclus. Daarna kan de groepssamenstelling gemaakt worden om daarna bekend te worden gemaakt. Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. Inschrijvingen na de sluitingsdatum worden geplaatst op een wachtlijst (indien die er is). Plaatsing in een lesgroep is dan alleen nog mogelijk, indien er ruimte is in een lesschema van de trainer en er naar het oordeel van Joffe van der Heijden Tennis & Padel en de coördinator van de trainingen van TV de Hoef, een zinvolle groepssamenstelling mogelijk is. Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen programma's komen te vervallen.

Artikel 4
Een lesuur duurt 60 minuten. Conform de reglementen van de KNLTB krijgen de cursisten minimaal 50 minuten les en mag de trainer de resterende 10 minuten gebruiken om ouders te spreken of om wat te eten.

Artikel 5
De lessen worden gegeven op, in overleg met de coördinator van de trainingen van TV de Hoef, vast te stellen tijdstippen met een onderbreking van de landelijk bepaalde basisschoolvakanties en de erkende Nederlandse feestdagen. Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld met daarin opgenomen de vakanties, de feestdagen en overige, vooraf bekende data waarop geen les wordt gegeven. Ook de inhaallessen waarvan wij weten dat ze er zijn, zullen hier worden aangegeven. Zie het jaaroverzicht onderaan deze pagina.

Artikel 6
Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier geeft de cursist zich definitief op voor de voorjaarscursus of najaarscursus en machtigt hij/zij zijn/haar ouder/verzorger TV de Hoef middels een eenmalige automatische incasso om het lesgeld te incasseren. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u een mail met als bijlage een SEPA incasso machtiging. Deze machtiging dient eenmalig ingevuld, ondertekend en afgegeven te worden bij de trainer. U kunt deze ook online invullen.

Artikel 7
Indien lessen uitvallen wegens weersomstandigheden, dan wordt er in overleg met Joffe van der Heijden Tennis & Padel en de trainingscoördinator van TV de Hoef bekeken hoe we deze lessen in kunnen halen. Lessen die niet meer kunnen worden ingehaald voor de start van de nieuwe lesperiode komen te vervallen. Over deze vervallen lessen vindt geen restitutie van lesgelden plaats. Eenmaal begonnen lessen worden nooit ingehaald.

Artikel 8
Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training:

1. Op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, met geldige KNLTB-licentie
of
2. Op een, in overleg met de trainer en de coördinator van de trainingen van TV de Hoef, te bepalen datum en tijdstip worden ingehaald.

Artikel 9
Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen.

Artikel 10
Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit te melden bij de trainer en de trainingscoördinator van TV de Hoef .

Artikel 11
Indien betaling van het lesgeld niet mogelijk is, kan Joffe van der Heijden Tennis & Padel, deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen les(sen) kan de cursist achteraf niet inhalen. Joffe van der Heijden Tennis & Padel zal dit melden bij de coördinator van de trainingen van TV de Hoef. 

Artikel 12
Joffe van der Heijden Tennis & Padel zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden.

Artikel 13
De trainer zal, behalve aan speltechnische en speltactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.

Artikel 14
Joffe van der Heijden Tennis & Padel zal, in samenspraak met de coördinator van de trainingen van TV de Hoef,  naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen eventueel worden doorgevoerd indien Joffe van der Heijden Tennis & Padel dit wenselijk acht. De eventuele tussentijdse wijzigingen zullen worden besproken met de coördinator van de trainingen van TV de Hoef. De betreffende cursisten worden hiervan, indien nodig, vroegtijdig van op de hoogte gebracht door de coördinator van de trainingen van TV de Hoef.

Artikel 15
De cursist kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering van het bepaalde in artikel 17.

Artikel 16
Bij voortijdige beëindiging van de cursus door een cursist, om welke reden dan ook, vindt er geen restitutie plaats van lesgeld. In het geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk om de lessen over te dragen aan een derde, mits van gelijk niveau en in overleg met de trainer. Een eventuele financiële regeling tussen de vertrekkende en de komende cursist wordt in onderling overleg tussen hen vastgesteld. Joffe van der Heijden Tennis & Padel en TV de Hoef zullen hier verder geen rol in spelen.

Artikel 17
Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. TV de Hoef en Joffe van der Heijden Tennis & Padel kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.

Artikel 18
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met de coördinator van de trainingen van TV de Hoef.

Artikel 19
Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier verklaart de cursist akkoord te gaan met alle bepalingen zoals genoemd in dit lesreglement.

Artikel 20
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Joffe van der Heijden Tennis & Padel, in overleg met de coördinator van de trainingen van TV de Hoef.

 

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 412 450 153

Tennispark De Hoef

Hoefstraat 6
5384 PS Heesch

KVK-nummer

40215800