Training Lesreglement

 

Artikel 1       Vereiste
Het volgen van tennislessen is alleen mogelijk voor leden van TV De Hoef.


Artikel 2      Lesperiode

De tennislessen bij TV De Hoef worden verzorgd door Joffe van der Heijden Tennis & Padel. De voorjaarscyclus begint in januari van een kalenderjaar na de kerstvakantie van de basisscholen regio zuid en eindigt in de week voor de zomervakantie van de basisschool regio zuid . De najaarscyclus begint na de zomervakantie van de basisschool regio zuid en eindigt in een kalenderjaar voor de kerstvakantie van de basisscholen in de regio zuid. 


Artikel 3      Lesduur

Een lesuur duurt 60 minuten. Conform de reglementen van de KNLTB krijgen de cursisten minimaal 50 minuten les en mag de trainer de resterende 10 minuten gebruiken om ouders te spreken of om wat te eten.


Artikel 4      Lesschema

De lessen worden gegeven op, in overleg met de trainingscoördinator van TV De Hoef, vast te stellen tijdstippen met een onderbreking van de landelijk bepaalde basisschoolvakanties en de erkende Nederlandse feestdagen. Het lesschema wordt aan het begin van het seizoen definitief vastgesteld met daarin opgenomen de vakanties, de feestdagen en overige, vooraf bekende data waarop geen les wordt gegeven. Ook de inhaallessen waarvan wij weten dat ze er zijn, zullen hier worden aangegeven. Zie het jaaroverzicht op deze site.


Artikel 5      Lesdagen Najaarscyclus 2024

De lessen in de Najaarscyclus 2024 worden gegeven op dinsdag, woensdag, donderdag en zaterdag.


Artikel 6      Inschrijving training(en)

Inschrijvingen zijn mogelijk van 6 weken tot 3 weken voor start van een cyclus wanneer de trainingscoördinator van TV De Hoef de inschrijving heeft geopend. Hiervan krijgen alle leden middels een mail bericht van. Daarna kan de groepssamenstelling gemaakt worden om daarna bekend te worden gemaakt. Inschrijving geeft niet automatisch recht op plaatsing. Inschrijvingen na de sluitingsdatum worden geplaatst op een wachtlijst (indien die er is). Plaatsing in een lesgroep is dan alleen nog mogelijk, indien er ruimte is in een lesschema van de trainer en er naar het oordeel van Joffe van der Heijden Tennis & Padel en de trainingscoördinator van TV De Hoef, een zinvolle groepssamenstelling mogelijk is. Bij onvoldoende aanmeldingen kunnen programma's komen te vervallen.


Artikel 7      Automatische incasso

Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier geeft de cursist zich definitief op voor de voorjaarscursus of najaarscursus en machtigt hij/zij zijn/haar ouder/verzorger TV De Hoef middels een eenmalige automatische incasso om het lesgeld te incasseren.


Artikel 8      Groepsindeling
Bij de trainer(s) met een C-licentie, die les gaat geven op dinsdag en zaterdag, gaan we zoveel mogelijk (zonder garanties) eerst cursisten plaatsen met de hoogste rating op zijn of haar KNLTB-pas gecombineerd met het oordeel van de trainer en de trainingscoördinator van TV De Hoef. Daarna gaan zijn of haar lessen opgevuld worden met cursisten die een lagere rating hebben. Bij de trainer(s) met een A-licentie, die les gaat geven op woensdag en donderdag, gaan we cursisten indelen vanaf rating 6 en lager. Dit houdt in dat de lessen bij een C-gelicenseerde trainer duurder zijn dan bij een A-gelicenseerde trainer. Dit is te zien in de prijzen die bij de te kiezen lespakketten staan wanneer men zich op kan geven in Yourtennis.


Artikel
9      Lesuitval

Wanneer in een cyclus van lessen een les door slechte weersomstandigheden (regen, sneeuw of vorst) uitvalt, haalt de trainer de eerste les in. Komt dit nogmaals voor (de tweede les), komt dit voor rekening van de cursisten. De derde les wordt dan weer door de trainer ingehaald en de vierde les zou dan weer voor rekening van de cursisten komen. Alle volgende lessen worden ingehaald, of indien er geen inhaaldagen meer mogelijk zijn, financieel naar rato gecompenseerd (Er zijn in een cyclus lessen maximaal 2 uitvallessen voor rekening van de leerlingen). Eenmaal begonnen lessen worden nooit ingehaald.


Artikel 10    Ziekte of afwezigheid trainer

Bij ziekte of afwezigheid van de vaste trainer zal de training of op de gebruikelijke tijd worden verzorgd door een vervangende trainer, met geldige KNLTB-licentie of op een, in overleg met de trainer en de trainingscoördinator van TV De Hoef, te bepalen datum en tijdstip worden ingehaald. Dit dan wel zoveel mogelijk op de reguliere trainingsdag.


Artikel 11     Ziekte of afwezigheid cursist

Ziekte of afwezigheid van een cursist heeft geen invloed op het door de cursist verschuldigde lesgeld. Het bewuste lesuur komt voor de zieke of afwezige leerling te vervallen.


Artikel 12     Langdurige ziekte of afwezigheid cursist

Indien een cursist verhinderd is, wordt hij/zij geacht dit te melden bij de trainer en de trainingscoördinator van TV De Hoef in de desbetreffende appgroep. Wanneer een cursist langdurig afwezig is door bv. een blessure mogen de gemiste lessen ingehaald worden i.o.m. de trainer en de trainingscoördinator van TV De Hoef. Is de afwezigheid te lang dan kan er voor een andere oplossing gekozen worden. De aanwezigheid van cursisten bij een training gaat bijgehouden worden en kan eventueel gebruikt worden voor het plannen van individueel inhalen van lessen of eventuele restitutie. De cursist neemt hiervoor contact op met de trainingscoördinator van TV De Hoef.


Artikel 13     Geen overdraagbaarheid les(sen)

De cursist kan een aan hem/haar te geven les niet overdragen aan een derde, met uitzondering na overleg met de trainingscoördinator van TV De Hoef.


Artikel 14    Eventuele uitsluiting trainingen

Indien betaling van het lesgeld niet mogelijk is, kan Joffe van der Heijden Tennis & Padel, deelname aan de les(sen) uitsluiten tot het moment dat het lesgeld alsnog is voldaan. Deze vervallen les(sen) kan de cursist achteraf niet inhalen. Joffe van der Heijden Tennis & Padel zal dit melden bij de trainingscoördinator van TV De Hoef. 


Artikel 15     Kwaliteit lessen

Joffe van der Heijden Tennis & Padel zal er alles aan doen de kwaliteit van de lessen op een verantwoord niveau te houden. De trainer zal, behalve aan speltechnische en speltactische facetten, ook aandacht besteden aan zaken als sportief gedrag op en rond de baan plus elementaire regels van sporthygiëne en blessurepreventie.


Artikel 16    Eventuele tussentijdse wijzigingen groepsindeling

Joffe van der Heijden Tennis & Padel zal, in samenspraak met de coördinator van de trainingen van TV De Hoef,  naar beste eer en geweten de groepsindelingen vaststellen. Tussentijdse wijzigingen in de groepssamenstelling kunnen eventueel worden doorgevoerd indien Joffe van der Heijden Tennis & Padel dit wenselijk acht. De eventuele tussentijdse wijzigingen zullen worden besproken met de coördinator van de trainingen van TV De Hoef. De betreffende cursisten worden hiervan, indien nodig, vroegtijdig op de hoogte gebracht door de trainingscoördinator van TV De Hoef.


Artikel 17    Eigen risico

Het volgen van tennislessen is voor eigen risico. TV De Hoef en Joffe van der Heijden Tennis & Padel kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige schade of lichamelijk letsel voortkomend uit trainingen.


Artikel 18    Akkoord verklaring

Door het insturen van het ingevulde inschrijfformulier verklaart de cursist akkoord te gaan met alle bepalingen zoals genoemd in dit trainingsreglement.


Artikel 19    Onvoorziene omstandigheden

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Joffe van der Heijden Tennis & Padel, in overleg met de trainingscoördinator van TV De Hoef en het bestuurslid technische zaken van TV De Hoef.


Artikel 20   Vragen?

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen, neem dan contact op met de trainingscoördinator van TV De Hoef.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 412 450 153

Tennispark De Hoef

Hoefstraat 6
5384 PS Heesch

KVK-nummer

40215800