Baanreglement

Art.01    De banen zijn het gehele jaar opengesteld van 08.00 uur 's morgens tot 23.00 uur 's avonds.

Art.02    De vereniging draagt zorg voor de ontsluiting van het tennispark en het paviljoen. In de regel geschiedt dit omstreeks 8.00 uur. Leden die als laatste het park verlaten dienen het paviljoen af te sluiten. In de regel zijn dit diegenen die bardienst hebben gehad. Na afsluiting dienen de sleutels op het aangegeven sleuteladres te worden ingeleverd.

Art.03    Alleen leden van de Hoef zijn gerechtigd gebruik te maken van de tennisbanen. Voor introducés geldt een aparte regeling (zie art. 14). Onder leden wordt verstaan die personen, die als zodanig zijn ingeschreven bij de vereniging en die in het bezit zijn van een geldige KNLTB-pas voorzien van het verenigingsnummer van TV de Hoef. Deze pas wordt verstrekt nadat de verschuldigde jaarcontributie en eventuele andere kosten zijn voldaan. 

Art.04    Alvorens de tennisbaan wordt betreden is elk lid verplicht af te hangen via baanreserveringen in de Clubapp.

Art.05    De speeltijd van een enkelspel en een dubbelspel is bepaald op 60 minuten. leder lid dat een baan bespeelt waarvoor hij/zij geen reserveringsrecht heeft, dient deze baan onmiddellijk te verlaten op verzoek van een speler die dat recht wel heeft.

Art.06    Met inachtneming van de bepalingen in voorgaande artikelen gelden de volgende regels:

 • Er mag uitsluitend gereserveerd worden op het eerstvolgende vrije tijdsblok van de baan naar keuze ("aansluitend afhangen").
 • SENIOREN zijn gerechtigd alle banen te reserveren voor zover deze niet voor onderhoud, trainingen, competitie of toernooien zijn gereserveerd.
 • JUNIOREN hebben tot 21.00 uur dezelfde rechten als senioren. Na 21.00 uur mogen zij alleen reserveren op de banen 6, 7 en 8.
 • Indien junioren hebben gereserveerd op een later tijdstip dan hierboven is aangegeven, dan is een seniorlid, dat van dezelfde baan gebruik wil maken, gerechtigd betreffende leden te vragen het afhangen ongedaan te maken.
 • Wanneer er nog een baan beschikbaar is, dient eerst deze baan afgehangen te worden voordat men afhangt op een bezette baan.
 • Speciale activiteiten zoals onderhoud, competitie, toernooi enz., worden in de baanreserveringen aangegeven. Het is niet mogelijk de betreffende banen op deze tijdstippen te reserveren.
 • Indien de baan op het eind van de speeltijd niet is gereserveerd kan worden doorgespeeld.
 • Training geldt voor een lid als speeltijd, aansluitend aan de training mag dus geen baan afgehangen worden. Ook hier geldt een half uur rusttijd.

Art.07    De minibaan is in eerste instantie bestemd voor onze junior-leden tot en met 10 jaar. Oudere jeugd mag gebruik maken van deze baan maar moet de baan vrij maken wanneer jongere leden zich aandienen.

Art.08    Het is niet toegestaan de tennisbanen anders dan met tenniskleding en tennisschoenen te betreden. Kleding dient volgens normen van de KNLTB te zijn. Onder tenniskleding wordt verstaan:

 • Tennisrokje of tennisbroek
 • Tennisshirt en/of tennistrui
 • Tennisschoenen en sokken

Art. 09   Onderhoud banen. Elk lid dat gebruik maakt van de tennisbanen wordt geacht na het beëindigen van zijn spel deze netjes achter te laten.

Art. 10   Het onderhoud van de banen zal geschieden door de groundsman, welke door het bestuur is aangewezen.

Art. 11  Schaderegeling. Indien door een of meerdere leden schade wordt toegebracht aan de banen, het park of de opstallen, dan wordt deze schade volledig in rekening gebracht. Het schadebedrag dient binnen 30 dagen na melding te worden voldaan aan de penningmeester van de vereniging.

Art. 12   Elk lid van de vereniging mag een niet-lid introduceren. Een introducee betaalt ?5,- per persoon per uur. De reservering dient van tevoren gemaakt te worden via het betreffende formulier op de website zo ver de baanreserveringen dit toelaten. 

Art. 13   Het bestuur van de vereniging is bevoegd te voorzien in gevallen waarin dit baanreglement niet of in onvoldoende mate voorziet. Het bestuur is gerechtigd om maatregelen te treffen tegen een lid/speler(ster) die de regels van dit baanreglement overtreedt.

In het Huishoudelijk reglement van de vereniging is het volgende opgenomen:
 Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement.

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 412 450 153

Tennispark De Hoef

Hoefstraat 6
5384 PS Heesch

KVK-nummer

40215800